O NÁS

Naše advokátní kancelář je připravena Vám nabídnout advokátní služby ve všech právních oborech.

Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.

Specializujeme se především na občanské a obchodní právo, právo nemovitostí, insolvenční právo, exekuční právo a obhajobu v trestním řízení.

Konkrétní nabídku našich služeb naleznete pod odkazem „Služby“.

Každý advokát v naší advokátní kanceláři vykonává advokacii ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii jako samostatný advokát.

JUDr. Barbora Bretlová
Mgr. Jakub Kašpar

kladivko

SLUŽBY

V naší kanceláři jsou připraveni Vám pomoci:

Občanské a obchodní právo

 • tvorba a revize občanskoprávních smluv a uplatňování z nich vzešlých nároků (nájemní smlouvy, smlouvy kupní, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, spotřebitelské smlouvy, smlouvy o výpůjčce, atp.)
 • právní služby spojené s uplatňováním peněžitých i nepeněžitých nároků (předžalobní výzvy, žaloby na zaplacení pohledávky, zajišťovací a utvrzovací instituty, uznání dluhu atp.)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudem v civilním řízení)
 • uplatňování práv z odpovědnosti za škodu

Korporátní právo

 • zakládání, změny, zrušení a likvidace společností, družstev, spolků
 • převody podílů ve společnosti, dispozice s členskými podíly, akciemi
 • příprava a pořádání valných hromad, rozhodnutí jediného společníka atp.
 • příprava dokumentů pro notářské zápisy
 • příprava dokumentů pro řízení o zápise do veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační apod.) a zastupování v těchto řízeních

Nemovitosti

 • kompletní právní služby ve věcech převodů nemovitostí
 • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy atp.)
 • ájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
 • věcná břemena, služebnosti, předkupní právo
 • zástavní právo
 • rozdělení nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • zastupování v řízení před katastrálními úřady
 • prohlášení vlastníka budovy a jeho změny, smlouvy o výstavbě atp.
 • agenda společenství vlastníků jednotek (zakládání, změny atp.)

Exekuční právo

 • zastupování povinného či oprávněného v exekučním řízení (návrh na zahájení exekuce, návrh na zastavení či odklad exekuce

Insolvenční právo

 • poskytování komplexních právních služeb v oblasti insolvenčního řízení

Pracovní právo

 • právní služby v oblasti uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • problematika mezd a odstupného

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • společné jmění manželů
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu
 • vyživovací povinnost (návrhy, změny, vymáhání)

Směnečné právo

 • právní služby v oblasti směnek (vystavování směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném, převody směnek, umoření směnek, eskont směnek)
 • uplatňování směnečných nároků před soudem
 • zastupování klientů před soudem ve zkráceném i nezkráceném směnečném řízení

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Správní právo

 • právní služby ve věcech správního práva (stavební řízení, přestupkové řízení, živnostenské podnikání, finanční správa apod.)

Advokátní úschova

 • úschova finančních prostředků na základě svěřeneckých smluv
 • úschova cenných papírů a jiných listin

Ověřování pravosti podpisu

 • Ověříme Váš podpis na dokumentech sepsaných v naší kanceláři i na tzv. dokumentech cizích

Konverze listin

 • Provedeme konverzi Vašeho dokumentu z listinné formy na elektronickou a naopak